spel

Klinisch Behandelen

Klinisch Behandelen

Klinisch Behandelen behandelt en begeleidt voor het grootste deel mensen die strafrechtelijk veroordeeld zijn. Een rechter heeft dan een terbeschikkingstelling (TBS) opgelegd. Of een plaatsing inrichting jeugdigenmaatregel (PIJ).

Weer anderen zijn voorwaardelijk veroordeeld. De rechter heeft dan uitgesproken dat de cliënt zich moet laten behandelen in een gesloten setting, zodat er toezicht gehouden kan worden.
 

Ook behandelt deze sector cliënten met een rechtelijke machtiging die een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen.

Trajectum behandelt naast cliënten met een lichte verstandelijke beperking ook cliënten die een auditieve beperking hebben. Een bijzondere doelgroep die specifieke zorg behoeft. Deze cliënten, die zichzelf over het algemeen liever doof noemen dan auditief beperkt, kampen vaak met complexe gedragsproblemen en/of psychische problematiek. Een deel van deze cliënten heeft daarbij een forensische achtergrond. De behandeling is dan ook gericht op het terugdringen van risicovol gedrag.

Tenslotte zijn er enkele vrijwillig opgenomen cliënten.

Cliënten ontwikkelen en veranderen

Onze cliënten, die allemaal licht verstandelijk beperkt zijn, hebben gedragsproblemen en psychiatrische problemen wanneer ze bij ons komen. Wij helpen hen die problemen te verminderen. Zodat de kans dat de cliënt opnieuw een strafbaar feit pleegt, aanvaardbaar klein wordt.

Cliënten krijgen hulp op maat

Eerst zorgen we voor een totaalbeeld van onze cliënt. We observeren en stellen een diagnose. Dan start een op maat gemaakt behandeltraject. Een behandelteam behandelt de cliënt vanuit een combinatie van verschillende disciplines.

We helpen onze cliënten vervolgens:

 • ondersteuning, controle en begeleiding te accepteren;
 • samen te leven;
 • te leren met en van elkaar;
 • steeds beter om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid;
 • passend gedrag te vertonen;
 • hun vaardigheden te ontwikkelen;
 • zoveel mogelijk te integreren in de maatschappij.

Het liefst dragen we onze cliënten uiteindelijk weer over aan de reguliere zorg in de samenleving. Lukt dat niet? Dan biedt Trajectum een beschermde woonplek met ondersteuning of toezicht op maat.

U vindt ons op verschillende locaties

Op de pagina Locaties vindt u informatie over het specifieke zorgaanbod op onze locaties in Boschoord, Wilhelminaoord, Rekken en Eefde.

Een cliënt komt op een locatie terecht die past bij:

 • zijn problematiek;
 • het beveiligingsniveau dat hij nodig heeft;
 • de fase waarin hij zich bevindt.

Een locatie moet passen bij de problematiek van de cliënt

Zo zijn de locaties Boschoord en Wilhelminaoord bijvoorbeeld ingericht voor cliënten met TBS, een PIJ, of en voorwaardelijke veroordeling. Ook hebben we afdelingen met specialistische behandelprogramma’s voor cliënten met een auditieve beperking of cliënten die problemen hebben op het gebied van agressie, verslaving of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een locatie moet passen bij het beveiligingsniveau dat de cliënt nodig heeft

Zo hebben we gesloten, besloten en open afdelingen. De cliënt werkt tijdens de behandeling toe naar meer vrijheid en verantwoordelijkheid. Op het besloten terrein van ’t Wold of ‘t Mastler bijvoorbeeld,  zet de cliënt de eerste stappen naar terugkeer in de samenleving.

Een locatie moet passen bij de fase waarin de cliënt zich bevindt

De afdelingen hebben verschillende functies: observatie, crisisinterventie, behandeling en resocialisatie.

Cliënten vinden op onze locaties:

 • een palet aan arbeidsmogelijkheden;
 • arbeidsleertrajecten;
 • therapeutische dagbestedingsactiviteiten;
 • aanvullend onderwijs;
 • vormingsactiviteiten;
 • mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding.

Zorgaanbod

 • Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK)
 • Observatie- en Behandelcentrum (OBC)
 • Resocialisatieafdeling 

Het behandelaanbod:

 • Crisisinterventie
 • Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG)
 • Doven en slechthorenden
 • Verslaving
 • Agressie
 • Psychiatrisch kwetsbaren
 • Klinisch Intensieve Behandeling (KIB)
Printer Friendly, PDF & Email