over trajectum

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit is de mate waarin de door Trajectum geleverde zorg voldoet aan de eisen, behoeften en specificaties van onze cliënten, onze medewerkers en onze omgeving.

Kwaliteit betekent dat het voldoen aan deze eisen, behoeften en specificaties op een systematische en beheerste wijze wordt georganiseerd. Daarvoor heeft Trajectum een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht.
Dit kwaliteitsmanagementsysteem biedt Trajectum in haar complexe omgeving een structuur om instrumenten (doorklikken naar onderstaand kader) gericht in te zetten, de resultaten te kunnen analyseren en eventueel te vertalen naar input voor verbeteringen in onze zorg.

Instrumenten

Een aantal instrumenten die binnen trajectum worden ingezet:

ROM (Routine Outcome Monitoring). Een containerbegrip waaronder een aantal meetinstrumenten vallen die worden ingezet om de ontwikkeling(en) van cliënten op een specifiek gebied te meten. Data uit deze metingen wordt gebruikt om de effectiviteit van  de geleverde zorg te monitoren en ook indirect gebruikt als input voor de ontwikkeling van de diverse zorgprogramma’s.    
 

Cliëntervaringen Trajectum meet eens per 2 jaar de tevredenheid van de cliënten via het instrument ‘Onze cliënten aan het woord’ van onderzoeksbureau Ipso Facto.  Het onderzoek wordt op cliëntniveau in de organisatie uitgezet. De resulaten worden teruggekoppeld aan de cliënten en in overleg met de cliëntenraden worden op bais van die resultaten verbeterpunten geformuleerd.  
 

Audits Een instrument waarbij we via gesprekken met medewerkers een beeld willen krijgen of processen beheerst (zoals afgesproken) verlopen of dat er zaken verbeterd kunnen worden. We hebben de interne toetsing, waarbij collega’s elkaar spreken over van tevoren bepaalde onderwerpen. Er zijn ook externe audits, waarbij het kwaiteitsmanagementsysteem in zijn geheel door een externe partij wordt getoetst tegen een specifieke kwaliteitsnorm (ISO 9001:2015 - CCAF).
 

Continu verbeteren Dit is de grondgedachte die achter elk kwaliteitsmanagement-systeem zit. Het doel is continu verbeter en van de zorg om te voldoen aan de wensen van de klant. Dit gebeurt op elk niveau van de organisatie. Om goed overzicht te hebben en te houden op de verbeteracties die door de organisatie lopen, maakt Trajectum gebruik van een centraal verbeterregister met daaraan gekoppeld verbeterregister op sectorniveau.
 

MTO Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke aspecten van het werken bij Trajectum positief worden gewaardeerd en welke aspecten eventueel kunnen worden verbeterd.

Certificaten 

ISO 9001:2015 Om naar de omgeving toe te laten zien dat Trajectum kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, is de keuze gemaakt ons kwaliteitsmanagement-systeem te toetsen tegen de ISO 9001:2015 norm. Dit certificaat is in November 2016 behaald.

​​CCAF De ACT teams in Zwolle en Deventer het keurmerk (F)ACT ontvangen vanuit het CCAF. Dit is een organisatie die toetst via gesprekken met de professionals en cliënten of er modelgetrouw wordt gewerkt. Dit model houdt in dat het ACT-team voldoet aan kwaliteitsstandaarden op het gebied van teamstructuur (o.a. samenstelling en organisatie van het team), organisatie (o.a. instroom, opname en nazorg) en zorgaanbod (o.a. aard en inhoud hulpverlening, samenwerking met steunsystemen).

Kwaliteitskaders

Vanuit de complexe omgeving waarin Trajectum zich met haar specifieke doelgroep bevind wordt er ook van ons verwacht dat we aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden voldoen:

VGN Het kwaliteitskader VGN is vanaf 2017 vernieuwd op basis van een Proeftuin in 2016 waar Trajectum aan heeft mee gedaan. Kern van het nieuwe kwaliteitskader is een jaarlijks integraal kwaliteitsrapport.

Justitie Trajectum levert voor TBS gestelde cliënten doelmatigheidsindicatoren aan. Dit zijn indicatoren opgesteld DJI.

Prestatie indicatoren Forensische Psychiatrie Trajectum levert de door de branche opgestelde prestatie-indicatoren aan. Dit betreft prestatie-indicatoren opgesteld door de Gehandicaptensector, Justitie en de Geestelijke Gezondheidszorg.

Documenten

Kwaliteitsstatuut GGZ Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Omdat Trajectum cliënten heeft die hier onder vallen hebben heeft Trajectum ook een kwaliteitsstatuut. 

Professioneel statuut Trajectum heeft een Professioneel statuut waarin wordt uiteengezet hoe de verhouding tussen professionals onderling is georganiseerd; Het gaat het over duidelijkheid verschaffen over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken professionals.

Kwaliteitsrapport vanuit het vernieuwde kwaliteitskader VGN.

Rapporten Parels en Oesters Trajectum is lid van het expertisecentrum de Borg. Een aantal organisaties die zorg bieden aan dezelfde SGLVG doelgroep (Borginstellingen) vormen dit netwerk, waarbij via intercollegeale visitaties met cliënten wordt bekeken wat onze kracht is (parel), en waar onze uitdaging ligt (oester). De meest recente rapporten (4e cyclus, 2019) kunt u vinden via de link https://www.deborg.nl/images/DeBorg_2019-Cyclus4-C4.pdf

 

 

Printer Friendly, PDF & Email